Velkommen til Hallelev Sportsrideklub

Hallelev Sportsrideklub, Lindegårdsvej 7, 4200 Slagelse. Mail: hallelev@yahoo.dk

** Championatslisten **

Resultater indsendes senest 14 dage efter, at resultatet er opnået, for at det er gældende.

OBS: indberetning til championatliste skal ske til Trine Larsen på sms 61 33 67 48Generalforsamling tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 19.00
på adressen Tersløsevej 8, 4190 Munke Bjergby.

Forslag til generalforsamlingen, som ønskes behandlet, skal skriftligt være tilsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

For at et forslag kan medtages på generalforsamlingen kræver det, at forslagsstilleren personligt møder op og fremlægger forslaget på generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, til godkendelse, meddelelse af  ansvarsfrihed.

3B Forelæggelse af budget for igangværende regnskabsår

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter.

7. Valg af udvalg.

    Udvalgsforslag: a- b – c – d

8. Eventuelt.

Florina er januar måneds hest