vedtægter

Vedtægter – Hallelev Sportsrideklub. • § 1. Navn, hjemsted og formål
 • § 2. Medlemmer
 • § 3. Medlemskontingent
 • § 4. Bestyrelsen
 • § 5. Dansk Ride Forbund
 • § 6. Karantæne/udelukkelse
 • § 6A. Karantæne/udelukkelse
 • § 6B. Karantæne/udelukkelse
 • § 6C. Karantæne/udelukkelse
 • § 7. Generalforsamling
 • § 7A. Ordinær generalforsamling
 • § 7B. Ekstraordinær generalforsamling
 • § 8. Udvalg
 • § 9. Lovændring
 • § 10. Regnskab
 • § 11. Klubbens opløsning


§ 1. Navn, hjemsted og formål


Klubbens navn er       : Hallelev Sportsrideklub

Klubbens forkortelse  : HASP

Klubbens hjemsted er : Slagelse Kommune.

 

Klubbens formål er at fremme ridesporten samt interessen for, og kendskabet til, heste og ponyer. Dette søges opnået ved at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende heste og ponyers brug og pleje. Derud over søges kendskab og interesse opnået ved de sportslige konkurrencer, og ved opvisning af forskellig art.

 

§ 2. Medlemmer


I rideklubben kan optages medlemmer, som tilslutter sig klubbens vedtægter og idégrundlag.

Unge under 18 år er ikke valgbare til bestyrelsen, og har først stemmeret fra det tidspunkt de er fyldt 18 år. De vil dog have mulighed for at stemme via en værge/forældre, og derved have medindflydelse på klubbens arbejde

Optagelse af medlemmer under 18 år kræver samtykke fra forældre/værge.

Medlemmer, hvis optræden kan virke til skade for klubben eller som ikke respekterer klubbens vedtægter, eller beslutninger som er vedtaget på generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af klubben.

§ 3. Medlemskontingent

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen, og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

Kontingentet betales forud og er forfaldent til betaling 1. januar.

Det er muligt at købe kortvarigt medlemsskab. Dette skal være på minimum 3 måneder iht. DRF's regler. 

Er kontingentet ikke betalt senest 30 dage efter forfaldsdato, ophører medlemmets rettigheder, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

§ 4. Bestyrelsen

Til bestyrelsen kan vælges medlemmer af klubben: Hallelev Sportsrideklub. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, højst 7 medlemmer og 2 suppleanter.

Formand og sekretær er på valg i ulige år. Kasserer, næstformand og bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Suppleanter vælges for ét år.

Revisor vælges for 1 år ad gangen.

Klubben tegnes af formand og næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem. Såfremt hele bestyrelsen går af vælges to poster for to år og tre poster for et år.

Afgår et bestyrelsesmedlem uden for den ordinære generalforsamling indtræder 1. suppleanten for det afgående medlem indtil førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Var det afgåede medlem formand, tiltræder næstformanden indtil førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer/suppleanter, der er valgt på ekstraordinær generalforsamling vil altid være på valg ved førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. Møder afholdes mindst 4 gange årligt og i øvrigt efter behov.

Bestyrelsesmøder afholdes med min. følgende dagsorden:

 

1) Godkendelse af referat.

2) Godkendelse af dagsorden.

3) Meddelelser fra formanden.

4) Opfølgning på aftaler/opgaver.

5) Økonomi.

6) Evt.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, ved varslede møder når mindst tre medlemmer er til stede, og beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. Såfremt der i en sag er stemmelighed, bortfalder forslaget

Bestyrelsen forvalter klubbens midler i henhold til klubbens idégrundlag og interesser .

Kontantbeholdning over kr. 5.000,00 indsættes på klubbens bankkonto. Kassereren sørger for alle arter af ind- og udbetalinger, men tegner kun i forbindelse med formanden overfor bank, girokonto eller andet pengeinstitut. Ved større investeringer, over 50.000 kr., skal klubbens medlemmer indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor investeringen afgøres ved simpelt flertal.

Bestyrelsen har til enhver tid ret til at gennemse kassererens førte regnskab.

Revisionen har til enhver tid ret og pligt til at gennemse og revidere kassererens førte regnskab mindst 1 gang årligt samt af bestyrelsen ved ordinære bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen kan ikke optage lån eller pådrage klubben kautionsforpligtelser uden ekstraordinær generalforsamling.

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.


§ 5. Dansk Ride Forbund

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 6. Karantæne/udelukkelse
§ 6A. Karantæne/udelukkelse

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 6B Karantæne/udelukkelse
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være til stede for forsvare sig.
Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.

§ 6C Karantæne/udelukkelse

I det af § 6B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (eksklusion).

§ 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Forhandlingerne ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent

På generalforsamlingen må hvert medlem personligt afgive sin stemme. Medlemmer, der er i restance med kontingent har ikke stemme-/taleret.

I økonomiske anliggender skal medlemmet være fyldt 18 år. For medlemmer under 16 år kan forældre og/eller værge afgive 1 stemme ligesom forældre/værge har taleret på generalforsamlingen. Angående tvivl om hvorvidt et spørgsmål er økonomisk eller ej, skal generalforsamlingen afgøre dette.

Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis bestyrelsen eller én stemmeberettiget forlanger det.

Et medlem kan give et andet medlem fuldmagt til at stemme på generalforsamlingen. Et medlem kan dog maksimalt medtage 1 fuldmagt.

For at være valgbar til bestyrelsen skal man have betalt kontingent, og have været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

§ 7A. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden marts måned med følgende dagsorden.


1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, til godkendelse, meddelelse af  ansvarsfrihed.

3B Forelæggelse af budget for igangværende regnskabsår

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter.

7. Valg af udvalg.

    Udvalgsforslag: a- b – c – d

8. Eventuelt.

Indkaldelse sker med mindst 1 måneds varsel, ved skriftlig meddelelse på klubbens hjemmeside og skal minimum indeholde dagsorden og mødested og tidspunkt. Regnskabet kan 1 måned før generalforsamlingen rekvireres hos kassereren.

Forslag til generalforsamlingen, som ønskes behandlet, skal skriftligt være tilsendt sekretæren senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

For at et forslag kan medtages på generalforsamlingen kræver det, at forslagsstilleren personligt møder op og fremlægger forslaget på generalforsamlingen.

Ved generalforsamlingens afslutning skal der foreligge et referat fra mødet, som dirigenten underskriver. Det skal minimum indeholde, hvem der er valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen skal konstitueres senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 7B. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når mindst 2/3 medlemmer fremsætter ønske herom, skriftligt til bestyrelsen med opgivelse af emnet, der ønskes behandlet.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter begæring er fremsendt. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling, men dog med 8 dages varsel.

§ 8. Udvalg

Generalforsamlingen nedsætter, såfremt der er interesse herfor, et eller flere udvalg, eksempelvis stævneudvalg, sponsorudvalg m.v., til at fremme klubbens aktiviteter.

I klubbens 1. år, kan nedsættelse af udvalg godkendes af bestyrelsen.

De pågældende udvalg skal forinden deres aktiviteter offentliggøres i klubben, have bestyrelsens godkendelse heraf, herunder også de eventuelle økonomiske rammer herfor.

Udvalgsmedlemmer er på valg hvert år.

§ 9. Vedtægtsændring
Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de angivne stemmer.
Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.

§10. Regnskab
Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling, som ligeledes fastsætter betalingsmåden.
Kontingentet skal være betalt inden 30 dage fra forfaldsdagen.
Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal senest 1 måned forinden godkendes af klubbens revisor.

§ 11. Klubbens opløsning

Opløsning af klubben kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 på hinanden følgende – med mindst 14 dages mellemrum – afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt stemmeflertal.

Efter betaling af alle poster, tilfalder evt. overskydende midler ridesportslige aktiviteter.